Условия за ползване

Условия за ползване 2словия за ползване

Общи условия за покупко-продажби през eshop.enjoywine.bg

Съдържание

I. Общи положения

II. Поръчка/заявка за клиент

III. Доставка

IV.Цени и начини на плащания

V. Права на клиента

 

Настоящите Общи условия уреждат реда, начина и условията за покупко-продажби през www.eshop.enjoywine.bg – онлайн магазин (наричан още eshop.) Тези общи условия представляват договор за покупко-продажба между eshop и Клиента. Eshop предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите през онлайн магазинa стоки чрез отправяне на заявка и заплащане на съответната продажна цена, при съобразяване и спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия. Клиентът може да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите през онлайн магазинa стоки само след изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите на Общите условия и се задължава да ги спазва. Eshop си запазва правото да променя по всяко време настоящите Общи условия. При промени в настоящите Общи условия Клиентът може да заяви, че отхвърля промените, като изпрати изявление за отхвърлянето на промените на имейл адрес office@enjoywine.bg. С получаване на изричното изявление за отхвърляне се счита, че договорът за покупко-продажба се прекратява. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Клиента и Eshop, възникнали във връзка с валидно подадена преди промените заявка за покупка на стока.

I. Общи положения

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

• „Джоди Трейд“ ООД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, с ЕИК: 175 064 384, ИН по ЗДДС: 175 064 384, със седалище и адрес на управление: град София бул. Г. М. Димитров 54, бл. 60, офис 12, предлагащо за продажба стоки посредством on-line магазина www.eshop.enjoywine.bg.

• http://www.eshop.enjoywine.bg e уебсайт/портал за онлайн покупко-продажба на стоки/артикули и услуги, предоставяни през онлайн магазин.

• С използването на www.eshop.enjoywine.bg Вие декларирате и гарантирате, че сте поне на 18 години.

• Под „стоки/артикули и услуги, предоставяни през shop “ се разбират:
‘- вино и спиртни напитки по смисъла на Закона за виното и спиртните напитки;
‘- аксесоари и опаковки;

Всеки от изброените артикули се описва с основните си характеристики и продажна цена. Eshop не носи отговорност в случай, че посочената от производителя или дистрибутора информация за характеристиките на стоката/ите е невярна или неточна.

• Под „Клиент“ се разбира физическо или юридическо лице, което е направило поръчка в www.eshop.enjoywine.bg и се е съгласило с настоящите Общи условия. С подаване на поръчка/заявка, Клиентът-физическо лице декларира и потвърждава, че има навършени 18 (осемнадесет) години. Eshop си запазва правото да откаже поръчка при съмнения за навършени 18 (осемнадесет) години от Клиента.

• Под „Клиенстки профил“ се разбира информация за Клиентa (име, фамилия/търговска фирма, адрес, телефон, е-mail адрес, ЕИК/БУЛСТАТ и др.), предоставена от последния при регистрациата, като данните му се съхраняванат от Eshop за целите на обслужване на поръчките и предоставяните от Eshop услуги. Клиентският профил е достъпен чрез въвеждане на потребителско име и парола и дава възможност на Клиента сам да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, да има достъп до информацията за всички свои заявки за закупуване на стоки през www.eshop.enjoywine.bg, да променя паролата си за достъп, да се абонира/съответно да се откаже от абонамента за получаване на информационен бюлетин на Eshop.

• Под „Поръчка като гост“ се разбира форма на поръчка, при която Клиента не създава „Клиентски профил“ и не може да се възползва от неговите преимущества изброени по-горе, но трябва да предостави нужната информация за изпълняване на поръчката (име, фамилия/търговска фирма, адрес, телефон, е-mail адрес, ЕИК/БУЛСТАТ и др.).

II.Поръчки/заявки за покупка

За извършването на валидни заявки за закупуване на предлаганите през www.eshop.enjoywine.bg артикули, Клиентът може да се регистрира (чрез попълване на регистрационна форма) или да „Поръчка като гост“ без да се регистрира, като преди приключването на последната стъпка от процеса за поръчка, заяви съгласието си с настоящите Общи условия:

Регистрация – Клиентът предоставя на Eshop следната информация за целите на регистрацията: за физическите лица – име, фамилия, телефон, е-mail адрес;адрес; за юридически лица – търговска фирма, телефон, е-mail адрес, адрес, ДДС Номер, МОЛ. Клиентът гарантира, че данните, които предоставя при попълване на регистрационната форма, са истински, пълни и точни. В случай, че Клиентът предостави неверни и/или неактуални данни, Eshop има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на Клиента и достъпа до клиентския му профил. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.

Поръчка като гост – Клиентът предоставя на Eshop следната информация за целите на изпълнение на поръчките: за физическите лица – име, фамилия, телефон, е-mail адрес;адрес; за юридически лица – търговска фирма, телефон, е-mail адрес, адрес, ДДС Номер, МОЛ. Клиентът гарантира, че данните, които предоставя при попълване на регистрационната форма, са истински, пълни и точни. В случай, че Клиентът предостави неверни и/или неактуални данни, shop има право да прекрати поръчката, като преди това се направят постъпки за информиране на Клиента. При грешни или невалидни данни за контакт, автоматично поръчката се прекратява.

Съгласие с Общите условия – Чрез отбелязване в полето “ Съгласен съм с условията за ползване на сайта “ и натискане на виртуалния бутон „Поръчка“, Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва.

Eshop незабавно потвърждава получаването на изявлението за съгласие с настоящите общи условия като изпраща съобщение до електронната поща на Клиента, което съдържа данни на Eshop и текста (електронна препратка към текста) на настоящите Общи условия.

Всяка заявка за покупка от Клиента през www.eshop.enjoywine.bg, въз основа на тези Общи условия, се подава и осъществява в изпълнение на договора за покупко-продажба между страните. При спор чия е волята за обвързване с текста на настоящите Общи условия, за страна по договора се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока.

Подаване на поръчка/заявка за покупка

Поръчка/Заявка за покупка се подава от Клиента като последният извърши последователно следните действия:

1.1. Поръчка с регистрация

При положение, че Клиентът е направил своя избор и пъпълнил формата/формуляра за подаване на заявки за покупка на предлаганите през www.eshop.enjoywine.bg стоки, въвежда валидни потребителско име и парола на определените места на www.eshop.enjoywine.bg, натиска виртуалния бутон „Вход“ и ;

1.2. Поръчка без регистрация (като гост)
2.Клиентът определя вида и количеството на стоката и потвърждава заявката (чрез натискане на виртуален бутон „Купи“ срещу съответна стока);

3.Клиентът въвежда информация за адреса на доставка;

4.Клиентът избира начина на плащане;

5.Повторно потвърждение на заявката от бутона „Продължи“ ;

6.Заявката за покупка на стока през www.eshop.enjoywine.bg се счита за извършена след натискане на бутона „Поръчка“.

При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на поръчката/заявката, същата се счита за невалидна и за Eshop не възниква задължение за нейното изпълнение.

Приемане на поръчката/заявката

Заявката за покупка се приема от Eshop чрез изпращане на съобщение до е-mail адрес на Клиента, със следното съдържание: наименование, адрес на управление, е-mail адрес и данни за кореспонденция на Eshop, както и текста (електронна препратка към текста) на настоящите Общи условия, информация за основните характеристики на заявената стока, нейната продажна цена, стойността на пощенските или транспортни разходи, невключени в продажната цена и свързани с нейната доставка, избрания от Клиента начин на плащане, посочените данни за фактура и адрес за доставка.

Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след потвърждаване на валидността й на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение на е-mail адрес на Клиента.

III. Доставка

Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в следните срокове, според поставените маркери на артикулите и съответно дали пратката се окрупнява по най-дългия срок на доставка или не:

За територията на София:

  • при маркер “48ч.“ – най-късно до 2 (два) работни дни след обработка и изпращане на поръчката;
  • при маркер “72ч.“ – най-късно до 3 (три) работни дни след обработка и изпращане на поръчката;

при маркер “96ч.“ – най-късно до 4 (четири) работни дни след обработка и изпращане на поръчката.

За територията на страната:
при маркер “48ч.“ – при направена поръчка до 13ч. доставка до 2 (два) работни дни след обработка и изпращане на поръчката;

  • при маркер “72ч.“ – при направена поръчка до 13ч. доставкадо 3 (три) работни дни след обработка и изпращане на поръчката;

при маркер “96ч.“ – при направена поръчка до 13ч. доставка до 4 (четири) работни дни след обработка и изпращане на поръчката.
Eshop не гарантира наличността на поръчаните артикули. При невъзможност за изпълнение на задълженията си, поради причина, че не разполага със заявената за закупуване стока в наличност и невъзможността за доставка от страна на доставчиците си, eshop в рамките на 24 (двадесет и четири) часа след получаване на заявката за покупка в работни дни, уведомява Клиента за изчерпването на стоката посредством обаждане по телефон на посочения при поръчката телефонен номер или чрез изпращане на съобщение на посочен от Клиента е-mail адрес. Eshop ще възстанови стойността на поръчания/те артикул/и или ще промени поръчката по желание на Клиента.

Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно вида й и транспорта за доставка.

Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента като подписва придружаващите стоката документи. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, shop се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по повторната доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

IV. Цени и начини на плащане

Всички цени на стоки в eshop онлайн магазин са в български левове, с включен ДДС.

Цените не включват разходите за доставка.

Цената и разходите за доставката могат да бъдат платени по някой от следните начини:

• в брой от Клиента или от трето лице от името на Клиента в момента на доставката;

  • по банков път.

С приемането на настоящите Общи условия, Клиентът, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), изявява съгласие по смисъла на чл.53, ал.1 от ЗЗП за извършване на авансово плащане на стоките.

V. Права на клиента

Клиентът има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока, когато:

• доставената стока явно не съответства на поръчаната от него и това може да се установи чрез обикновения й преглед;

• при транспортирането стоката е била повредена.

В изброените случаи, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на подадената от него заявка за покупка чрез отправяне на съответно писмено искане до Eshop.

Eshop е длъжно да възстанови на Клиента в пълен размер заплатените от него суми не по-късно 15 (петнадесет) работни дни, считано от датата, на която Клиентът е упражнил някое от правата си на отказ.

Eshop полага грижа информацията в www.eshop.enjoywine.bg да се поддържа винаги актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата.

Eshop не гарантира, че достъпът до онлайн магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на Eshop. Eshop не носи отговорност за непредоставяне на достъп до www.eshop.enjoywine.bg, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната Интернет мрежа и в предоставянето на услуги извън контрола на shop.

Eshop не отговаря за съответствието на предлаганите за продажба стоки с приложимите нормативни изисквания и за техните качества.

Клиентът е длъжен да обезщети Eshop за всички вреди, разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили във връзка с виновно неизпълнение на задълженията му по настоящите Общи условия. Клиентът е длъжен да обезщети Eshop и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата.
За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Настоящите Общи условия са в сила от 01.07.2014 г.